Klient biznesowy

Prawo handlowe
 • zakładanie spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
 • prawo korporacyjne i bieżąca obsługa prawna podmiotów prawa handlowego
 • reprezentacja w sprawach o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności
 • reprezentacja w sprawach odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki
Umowy gospodarcze
 • opiniowanie i sporządzanie umów gospodarczych, w tym również inwestycyjnych
 • negocjacje z kontrahentami
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych dotyczących umów gospodarczych, w tym również przed sądami arbitrażowymi
Prawo pracy
 • reprezentowanie pracodawców przed sądami pracy w sprawach pracowniczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz innych umów pracowniczych, w tym kontraktów menedżerskich
 • doradztwo w zakresie form zatrudnienia pracowników
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradztwo prawne w zakresie agencji pracy tymczasowej
Prawo medyczne
 • obsługa prawna podmiotów prawa medycznego
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych
 • reprezentacja w postępowaniu regulowanym ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • reprezentacja przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • kontrakty lekarskie
Prawo własności intelektualnej
 • sporządzanie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich
 • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych
 • ochrona praw autorskich, reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań
 • reprezentowanie twórców w sporach o ochronę praw autorskich
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie patentów, znaku towarowego oraz innych praw własności przemysłowej
Zamówienia publiczne
 • doradztwo w postępowaniach przetargowych
 • audyt postępowań przetargowych
 • sporządzanie odwołań i reprezentacja przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym
Prawo administracyjne
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
Prawo nieruchomości
 • przeniesienie prawa własności nieruchomości
 • nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
 • ochrona własności
 • podział nieruchomości
 • umowy deweloperskie
 • prawo pierwokupu
 • księgi wieczyste
 • służebności gruntowe, osobiste, przesyłu
 • zastaw na rzeczach ruchomych, zastaw na prawach
 • użytkowanie wieczyste
 • najem, dzierżawa nieruchomości
Prawo stowarzyszeń
 • bieżąca obsługa prawna stowarzyszeń, w tym również stowarzyszeń samorządowych
 • przygotowywanie statutów, uchwał i regulaminów
Prawo fundacji
 • bieżąca obsługa prawna fundacji
 • przygotowywanie statutów, uchwał i regulaminów
Prawo karne
 • reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych i sądowych
 • obrona członków zarządu spółek i prokurentów
 • obrona przedsiębiorców w sprawach związanych z naruszeniem praw pracowniczych
 • przestępstwa gospodarcze
Windykacja należności
 • negocjacje z dłużnikami
 • postępowanie przedsądowe
 • postępowania sądowe o zapłatę
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
Oferta dla Start-up’ów
 • pomoc prawna przy zakładaniu działalności gospodarczej, w tym również doradztwo w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności opiniowanie i sporządzanie umów z kontrahentami oraz pracownikami

Strefa kienta

Wyszukaj

Formularz kontaktowy