Klient indywidualny

Prawo karne
 • reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych
 • obrona lekarzy w sprawach o błąd medyczny
 • dochodzenie odszkodowań, w tym odszkodowań za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie
Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku małżonków
 •  ustalenie rozdzielności majątkowej
 •  alimenty
 •  ustalenie, ograniczenie, zakazanie kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • przysposobienie (adopcja)
Prawo spadkowe
 • nabycie spadku
 • dział spadku
 • umowy dotyczące spadku
 • testamenty
 • zachowek
 • zapis i polecenie
Prawo nieruchomości
 • przeniesienie prawa własności nieruchomości
 • nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
 • ochrona własności
 • podział nieruchomości
 • umowy deweloperskie
 • prawo pierwokupu
 • księgi wieczyste
 • służebności gruntowe, osobiste, przesyłu
 • zastaw na rzeczach ruchomych, zastaw na prawach
 • użytkowanie wieczyste
 • najem, dzierżawa nieruchomości
Odszkodowania
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • odszkodowania z tytułu szkody na osobie, w tym również zadośćuczynienie (błąd w sztuce medycznej)
 • odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia lub osób, w tym odszkodowania z tytułu OC i Autocasco
Prawo pracy
 • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę
 • roszczenia o ochronę praw pracowniczych, dyskryminacja, mobbing
 • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za pracę, premii, nagrody, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawy pieniężnej
 • postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy, o stwierdzenie nieważności umowy zlecenia
 • zwolnienia grupowe
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • uprawnienia wynikające z macierzyństwa
 • uprawnienia pracownika – ojca
 • kontrakty menedżerskie
 • umowy o zakazie konkurencji
Prawo ubezpieczeń społecznych
 • reprezentowanie ubezpieczonych w postępowaniach odwoławczych od decyzji ZUS
 • doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych
Prawo konsumenckie
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony praw konsumenta
 • reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami
 • reprezentowanie konsumentów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prawo bankowe
 • reprezentowanie konsumentów w sporach z bankami dotyczących umów kredytowych zawartych we frankach szwajcarskich
 • sprawy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
Prawo budowlane
 • pozwolenia na budowę, samowola budowlana
 • decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji
 • opłaty planistyczne i adiacencka
 • ochrona środowiska
Prawo administracyjne i sądowo - administracyjne
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
Windykacja należności
 • negocjacje z dłużnikami
 • postępowanie przedsądowe
 • postępowania sądowe o zapłatę
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

Strefa kienta

Wyszukaj

Formularz kontaktowy