Klient zagraniczny

  • reprezentowanie podmiotów indywidualnych i biznesowych w postępowaniach sądowych toczących się na terenie Polski, w tym również w sprawach o rozwód oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
  • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski,
  • opiniowanie umów zawartych na gruncie prawa polskiego,
  • doradztwo prawne w zakresie procedur przetargowych obowiązujących w polskim systemie prawnych,
  • przygotowywanie i opiniowanie ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z polskimi przepisami prawa
  • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia agencji pracy tymczasowej na terenie Polski,
  • pomoc prawna przy uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej
  • pomoc prawna przy uzyskaniu obywatelstwa polskiego
  • pomoc prawna w uzyskaniu statusu uchodźcy

Strefa kienta

Wyszukaj

Formularz kontaktowy